cfadoradztwo inwestycyjnedoradztwo europejskiedoradztwo gospodarczedoradztwo akturialnekontaktkontaktcfa
banner
banner
inwestycyjne

Due diligence jest badaniem całościowym, obejmującym aspekty prawne, finansowe, techniczne, marketingowe i kontrolne. Jest to analiza stanu przedsiębiorstwa mająca na celu określenie jego słabych i silnych stron oraz wskazanie pól wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

Standardowo oferowana przez nas analiza due diligence obejmuje elementy:

Marketingowe:
• analiza otoczenia konkurencyjnego,
• wizja rozwoju firmy,
• opis oferowanych produktów i usług,
• przewidywany rozwój nowych produktów i usług,
• przegląd rynku i opis poszczególnych jego segmentów,
• trendy rozwojowe rynku,
• wskazanie segmentów rynku, na których firma będzie się koncentrować;
• określenie elementów wpływających na decyzje klientów,
• wykaz konkurentów i ich charakterystyka,
• silne i słabe strony konkurentów,
• przewidywane strategie cenowe dla oferowanych produktów i usług,
• kanały dystrybucji produktów i usług.

Prawne:
• status firmy,
• właściciel(e),
• dokumenty rejestracyjne,
• analiza statutu (umowy) spółki,
• analiza uchwał zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
• analiza prawna posiadanych aktywów, w tym niematerialnych, nie ujętych w bilansie,
• analiza zobowiązań i roszczeń,
• analiza prowadzonych sporów i ocena związanego z nimi ryzyka.

Finansowe:
• analiza sprawozdań finansowych za trzy ostatnie lata oraz okres bieżący (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, fundusze);
• analiza prawidłowości realizacji zobowiązań podatkowych.

Kontrolne:
• system księgowy,
• metody kalkulacji cen produktów i usług,
• warunki płatności,
• monitoring sprzedaży,
• monitoring realizacji zamówień,
• system rozliczania kosztów,
• budżetowanie i monitoring oraz kontrola budżetu,
• wewnętrzny audyt (częstość i procedury),
• zewnętrzny audyt (częstość i procedury).

Techniczne i technologiczne:
• opis procesu produkcyjnego,
• potrzeby know-how, transferu technologii i licencyjne,
• analiza struktury zatrudnienia;
• infrastruktura techniczna,
• surowce (źródła, koszty, jakość),
• stosunki z dostawcami i odbiorcami,
• restrykcje importowe i licencyjne,
• miejscowe wymagania techniczne,
• emisje do środowiska.

Szczegółowy zakres badania uzależniony jest od oczekiwań klienta, identycznie jak w przypadku wszystkich innych rodzajów oferowanych przez nas usług.
Due diligence obejmować może tylko niektóre ze wskazanych wyżej elementów, jak również może zostać poszerzona o dodatkowe opracowania, np. oszacowanie ryzyka związanego z transakcją, wycena przedsiębiorstwa, założenia strategii negocjacyjnej czy też strategię integracji przejmowanego podmiotu ze strukturami firmy przejmującej.

CFA - Corporate Finance Advisory ® 2011